Share

Услуги

Услуги

Нашите услуги

Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ ДОО е лиценцирано да изработува ИДЕЈНИ И ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА: РЕЗИДЕНЦИОНАЛНИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ЈАВНИ ОБЈЕКТИ, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ КАКО И ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И ЕНТЕРИЕРНИ РЕШЕНИЈА ЗА СИТЕ ВИДОВИ ОБЈЕКТИ, ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ. Во склоп на студиото се изработуваат и Елаборати за противпожарна заштита (ППЗ) како и Елаборати за безбедност и здравје при работа (БЗР).

Студио Атриум поседува:

◘   Лиценца за проектирање А
◘   Лиценца за ревизија A
◘   Лиценца за надзор А
◘   Лиценца за ревизија Б
◘   Лиценца за изработување на урбанистички планови
◘   Лиценца за ревизија на урбанистички планови
◘   Лиценца за управител на градба
◘   ISO 9001: 2015 систем за квалитет, кој ја опфаќа целата структура на
компанијата и политиката за квалитет.
◘   ISO 14001: 2015 Систем за заштита на животната средина.
◘  ISO 45001: 2018 Систем за управување со здравјето и безбедноста при работа која ги исполнува барањата со опфат Дизајн на проекти и изградба.

СТУДИО АТРИУМ ДОО е лиценцирано да изработува Архитекторнско урбанистички планови

СТУДИО АТРИУМ ДОО е лиценцирано да изработува Детални урбанистички планови

СТУДИО АТРИУМ ДОО е лиценцирано да изработува ентериерни решенија, идејни проекти и основни проекти за РЕЗИДЕЦИОНАЛНИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ЈАВНИ ОБЈЕКТИ, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ КАКО И ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Во склоп на студиото се изработуваат и Елаборати за противпожарна заштита (ППЗ) како и Елаборати за безбедност и здравје при работа (БЗР).